تاریخ انتقادی فلسفه ی یونان

تاریخ انتقادی فلسفه ی یونان

مولف: والتر ترنس استیس
تاریخ نشر: ۱۳۸۵
مترجم: دکتر یوسف شاقول
ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه مفید

معرفی کتاب

این کتاب، بیشتر شامل مطالب یک دوره از درس گفتارهای عمومی است که طی سه ماه نخست سال ۱۹۱۹ ایراد شده است. مخاطب این درس گفتارها، ترکیبی از مردم عادی و دانشجویان بودند. بیشتر آنها هیچ شناخت قبلی از فلسفه نداشتند، به همین خاطر این کتاب، هیچ شناخت قبلی ویژه ای را پیش فرض نمی گیرد، هرچند سطحی از تحصیلات عمومی را در نظر دارد. اصطلاحات فلسفی به دقت توضیح داده می شود و تلاش شده تا اندیشه های فلسفی به روشن ترین روش ممکن ارائه شود. او در این گفتارها، فلسفه‌ی یونان را به لحاظ داشتن افرادی چون ارسطو افلاطون، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌داند. وی به رغم پذیرش وجود جنبه‌هایی از اندیشه و تفکر در حوزه‌هایی چون مصر و هند، به هیچ‌ روی، آن‌ها را در شکل‌گیری فلسفه‌ی یونان تاثیرگذار نمی‌داند. وی هم‌چون بسیاری از تاریخ‌نگاران فلسفه، تفکر فلسفی در یونان را آغاز رسمی فلسفه و آن را دارای هویتی مستقل می‌داند. بر این اساس وی در کتاب طیفی از متفکران از تالس در قرن ششم قبل از میلاد تا اندیشمندان و مکاتب فلسفی پس از ارسطو طی سه دوره را بررسی می‌کند:
دوره‌ی اول از تالس شروع و به سوفسطاییان ختم می‌شود. این دوره به دوره‌ی آغاز تفکر فلسفی معروف است.
دوره‌ی دوم از سوفسطاییان شروع و به ارسطو خاتمه می‌یابد. این دوره را دوره‌ی بلوغ و پختگی فلسفه‌ی یونان می‌دانند.
و دوره‌ی سوم که به دوره‌ی پساارسطویی خوانده می‌شود. دوره‌ی افول و انحطاط تفکر یونانی به شمار می‌رود.

برشی از کتاب
فلسفه ی یونان به طور طبیعی به سه دوره قسیم می شود: دوره اول را می توان به طور کلی فلسفه ی پیش سقراطی نامید، اگر چه شامل سوقسطاییان که هم معاصر و هم پیش از سقراط بودند، نمی شود. این دوره ، طلوع فلسفه ی یونان است. دوره ی دوم که از سوفسطاییان آغاز و به ارسطو ختم می شود و سقراط و افلاطون را نیز در برمی گیرد، دوران بلوغ و پختگی فلسفه ی یونان است که اوج واقعی آن، بدون شک، نظام ارسطوست. و در نهایت دوره ی فلسفه ی پسا ارسطویی را داریم که زوال و افول اندیشه ی قوم یونانی به شمار می آید. اگر بخواهیم بدانیم که افلاطون و ارسطو درباره ی هر موضوعی چگونه فکر می کردند تنها باید به آثارشان مراجعه کنیم. اما آثار فیلسوفان اولیه به دست ما نرسیده است مگر به صورت پاره پاره. برخی از آنان هرگز متعهد به نوشتن عقایدشان نبودند. و…..