حمید پارسانیا

انسان چون در فراسوى جایى که هست، مقصدى نمى بیند، همه راه ها براى او یکسان و همه گام ها براى او مباح مىشود; به همین دلیل بایدها و نبایدها راه را به او نمى‌نمایانند، بلکه از جاى پاى او حاصل مى‌شوند.

پس اباحیت نمادى نیست که راه را از بى‌راه باز نمایاند و مقصدى را ارائه دهد و در ارائه واقع، تنها لفظى مهمل و بى‌معناست و در نزد اربابِ بصیرت، حجابِ حقیقت است.

اباحیت و آزادى بر جایگاه زئوس که رب الارباب و خداوندِخداوندگاران بود، تکیه مى‌زند و صورت تجسم یافته او نه در خانه خدا که نشانى از آفریدگار عالم و آدم دارد; بلکه بى هیچ پوشش و پرده‌اى در قالب صنم، بت و یا پاره سنگى سترگ در میدان بزرگ شهر قرار مى‌گیرد تا همگان، همه گاه بر محتوای وجود او زندگى خود را سازمان بخشند.

این بت ـ که اگر در چهره انسان نباشد، اثرى انسانى است ـ نشان و نماد شهر و یا تمدنى مى‌شود که روزهاى بى‌رمز و راز خود را با نام آن آغاز مى‌کند و به پایان می‌رساند.

میدان و یا مجسمه آزادى ـ به معناى اباحیت ـ نماد کدام حقیقت است که براى انسان راز و رمز باشد؟ این بت ، نشان غیبت حق و نسیان یاد اوست; زیرا تا یادى از حقیقت باقى باشد، تفرعن آدمى در قالب اساطیر، پوششى آسمانى مى‌یابد.

اباحیت، ظهور همان تفرعنِ عریان است و همان تعین را که انسان در آن به سر مى‌برد، ارائه مى‌دهد. آدمى را به آشیانى که در باطن و فراسوى ابعاد مقید و محدود او باشد، فرا نمى‌خواند; ظلمتى است که راه را بر نور بسته است;. ظلمتى فزاینده، چندان که آدمى دست خود را نمىبیند; «اذا اخرج یده لم یکد یراها»

مشعلى فروزان در دست او نیست و مثل او با آتشى که در دست دارد به تعبیر قرآن کریم: «مثلهم کمثل الذى استوقد ناراً فلما أضائت ما حولَه ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمى فهم لا یرجعون; مَثَل کسانى است که چون براى روشن کردن اطراف خود آتش افروزند، خداوند نور آن را برده و آن ها را در ظلمات و تاریکى رها مى‌کند. آن ها هیچ نمى‌بینند، کر و گنگ و کور هستند و بازگشتى ندارند.»

انسان چون در فراسوى جایى که هست، مقصدى نمى‌بیند، همه راه‌ها براى او یکسان و همه گامها براى او مباح مى‌شود; به همین دلیل بایدها و نبایدها راه را به او نمى‌نمایانند، بلکه از جاى پاى او حاصل مى‌شوند. پس اباحیت نمادى نیست که راه را از بى‌راه باز نمایاند و مقصدى را ارائه دهد و در ارائه واقع، تنها لفظى مهمل و بى‌معناست و در نزد اربابِ بصیرت، حجابِ حقیقت است.

تا کنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.

یک دیدگاه بگذارید

آدرس الکترونیکی شمامنتشر نخواهد شد. زمینه ها برای علامتگذاری لازم هستند.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>